REACH

ford reach cover image

Ford është i përkushtuar të promovojë prodhim, trajtim dhe përdorim të përgjegjshëm të produkteve tona. Kjo është arsyeja pse ne mbështesim qëllimet themelore të REACH, një rregullore e Bashkimit Evropian që ka të bëjë me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve.

Ne mbështesim posaçërisht Rregulloren EC 1907/2006) nenin 33 (1). Kjo për shkak se Rregullorja lidhet me Substancat me Shqetësim Shumë të Lartë (SVHCs) të cilat paraqiten në Listën e Autorizimit aktuale.

Nëse këto substanca ekzistojnë në një produkt, është e rëndësishme të garantohet përdorimi i sigurt i tyre. Prandaj Rregullorja është krijuar për t’i mundësuar klientëve të ndërmarrin çdo masë të përshtatshme për administrimin e rrezikut: një qëllim dhe objektiv që ne e miratojmë përzemërsisht.